2016-03-10

Regulamin organizacyjny

 

Załącznik nr 1

do zarz. Nr 5/2014 z dn. 30.09.2014r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie

 

 

 

Organizatorem GMOKSiR w Bolkowie jest Rada Miejska Bolkowa.

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

W GMOKSiR w Bolkowie obowiązują zasady jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności oraz rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji merytorycznych i gospodarczych .

 

§ 2

Działalnością GMOKSiR kieruje dyrektor a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik GMOKSiR.

 

§ 3

W GMOKSiR tworzy się stanowiska pracy działające zgodnie z zakresem czynności, obowiązków służbowych i odpowiedzialności.

 

§ 4

Pracownicy GMOKSiR mają prawo dostępu do danych i wyjaśnień, niezbędnych do wykonywania zadań w granicach swego zakresu działania.

 

§ 5

Prawo do podpisywania pism w ramach zakresu działania GMOKSiR mają:

1. Dyrektor.

2. Główny księgowy.

 

§ 6

Do wyłącznych uprawnień dyrektora należy podpisywanie pism:

-          do organów administracji państwowej, wojewodów, prezydentów miast,  burmistrzów oraz wójtów gmin i organów samorządowych,

-          wszelkich aktów o charakterze normatywnym (okólniki, zarządzenia),

-          zarządzeń pokontrolnych,

-          pism zawierających decyzje związane ze zmianami organizacyjnymi oraz pism wyznaczających bądź zmieniających zadania planowe GMOKSiR.

 

§ 7

Główny księgowy upoważniony jest do podpisywania wszelkich pism z zakresu jego działania.

 

§ 8

Podpisywanie pism odbywa się jednoosobowo z wyjątkiem spraw określonych odrębnymi przepisami (np. w zakresie praw i obowiązków majątkowych).

 

 

 

§ 9

Wszelkie pisma opracowane na szczeblu stanowiska pracy powinny być na kopiach parafowane przez pracownika, z którym treść była uzgodniona pod względem merytorycznym i formalno-prawnym. Podpisujący pisma odpowiadają za merytoryczne załatwienie sprawy oraz jej zgodność z interesem GMOKSiR, interesem społecznym i przepisami.

 

§ 10

Wszelkie decyzje zarządzające, mające charakter normatywny, wprowadzające przepisy, które określają obowiązki i uprawnienia poszczególnych stanowisk pracy, bądź regulujące sprawy o istotnym znaczeniu dla ekonomiki instytucji winny być wydawane w formie zarządzeń wewnętrznych. Zarządzenie wewnętrzne podpisuje dyrektor, względnie główny księgowy w zakresie swoich ustawowych uprawnień.

 

Rozdział II

 

Struktura organizacyjna GMOKSiR.

 

1. Dział administracyjny:

-          Dyrektor

-          Główny Księgowy

-          Referent ds. biurowo-kadrowych

 

2. Dział instruktorski:

-          Instruktor ds. działalności podstawowej

-          Instruktor ds. plastycznych - ½ etatu

-          Instruktor ds. muzycznych - ½ etatu

-          Instruktor ds. rekreacji - ½ etatu

-          Instruktor ds. działalności podstawowej na terenach wiejskich

-          Instruktor kulturalno-wychowawczy (Świetlice Kaczorów, Mysłów) - ½ etatu

-          Instruktor k.-w. (Świetlice Sady Górne, Sady Dolne) - ½ etatu

-          Instruktor k.-w. (Świetlice Lipa, Jastrowiec) - ½ etatu

-          Instruktor k.-w. (Świetlice Stare Rochowice, Grudno, Płonina) - ½ etatu

 

3. Pracownicy administracyjno gospodarczy:

-          Gospodarz obiektu (Ośrodek Wypoczynku Świątecznego)

-          Rzemieślnik

-          Pracownik gospodarczy (świetlice wiejskie – ¾ etatu)

-          Pracownik gospodarczy

 

4. Instruktorzy godzinowi oraz pracownicy okresowi zatrudniani są w miarę potrzeb i posiadanych środków.

 

Rozdział III

 

Postanowienia końcowe.

 

1.        Zakres czynności na poszczególnych stanowiskach opracowuje i doręcza pracownikom za pokwitowaniem dyrektor instytucji.

2.        Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu swych czynności zawodowych mają powierzony majątek ruchomy lub nieruchomy stanowiący własność GMOKSiR, składają odpowiednie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się